Avlsregler godkjent årsmøte

Innhold
§ 1 Avlsbestemmelser
§ 2 Egnethet til avl
§ 3 Avlssperre
§ 4 Avlsbetingelser
§ 5 Avlsleders oppgaver
§ 6 Avlsplan
§ 7 Bedekningsregler
§ 8 Innmelding og merking av kull
§ 9 Bokføringsregler
§ 10 Salg og levering av Dachsbracker
§ 11 Forseelser
§ 12 Gebyrer§ 1 Avlsbestemmelser

1.1 Avl på alpinsk dachsbracke skal følge gjeldende avlsregler som er utarbeidet av klubbens styre, og
vedtatt på generalforsamling.

1.2 Som grunnlag og forutsetning for anerkjennelse og avlsegnethet gjelder kun rasebestemmelser fra
klubben. Rasebestemmelser fra andre hold anerkjennes ikke.

1.3 Kennelnavnbeskyttelse. Enhver oppdretter må i god tid få et beskyttet kennelnavn. Navnet kan
ikke benyttes før godkjenningen er gitt av NKK.

1.4 For å ivareta rasen på en best mulig måte må avlshunder velges ut etter bestemte kriterier.
Avlsbasen i Norge er svært begrenset og mange parringer kan føre til innavl. Avlsarbeidet må
utføres i kontrollerte former. Derfor er det også helt nødvendig å samarbeide med utenlandske
klubber.

1.5 Alpinsk Dachsbracke skal avles på en linje hvor det blir lagt lik vekt på spor og drevegenskaper.
Klubbens avlsleder har ansvaret for at begge bruksegenskapene blir ivaretatt i avlsarbeidet i
henhold til klubbens avlsregler.

1.6 Klubbens styre godkjenner oppdretter. Det sendes inn melding til avlsleder med ønske om å bli
godkjent oppdretter. Søker må være registrert medlem i klubben, og stå som registrert eier av
avlshund i NKK. Oppdretter som melder seg ut av klubben, mister godkjenning til å drive med avl
av alpinsk dachsbracke.

§ 2 Egnethet til avl

2.1 En hunds egnethet til avl bestemmes ut ifra dens ytelser ved prøver og dens kvaliteter sett i forhold
til rasens bestemmelser. I tvilstilfeller avgjør styret i klubben. Bedømmingen av en hunds
avlsegenskaper må hovedsakelig være rettet mot dens anlegg.

2.2 En hund kan tillates brukt i avl når den kan vise til følgende:
– Gode drevegenskaper (punkt 2.3)
– Gode sporegenskaper (punkt 2.4)
– Formbewertung ”Meget bra” eller bedre (punkt 2.5)
– HD-fri (A-B) (punkt 2.7)

2.3 Hunden må vise til gode drevegenskaper i jaktsammenheng, og på drevprøve for Alpinsk
Dachsbracke med minst en 1.p på drevprøve eller godkjent etter Verein Dachsbracke sine
gjeldende krav på Anlagenprüfung.

2.4 Hunden må vise til gode sporegenskaper på blod/fersksporprøver. Hunden må være minst godkjent
ettersøkshund eller godkjent etter Verein Dacshbracke sine gjeldende krav på Gebrauchsprüfung.

2.5 I regelen skal bare hunder brukes i avl som minst har formbewertung ”Meget Bra” poengsum 320
eller bedre. Ingen hund med bittfeil, mangler testikkel eller grove feil (karakteren 1) på
formbewertung får brukes i avl.

2.6 Avlsgodkjenning kan bare tilkjennes når hunden er frisk og fri for hofteleddsdysplasi (HD-A eller HD-B). HD-undersøkelser tas ved røntgen og blir bedømt og diagnostisert av
NKK.

2.7 Dersom en hund som er godkjent for avl blir alvorlig syk, må eieren informere avlslederen.2.9 Ved avvik fra disse reglene så må det søkes klubbens styre om godkjenning.
§ 3 Avlssperre

Viser det seg at hunder som ble bedømt som avlsdyktig senere får feil (for eksempel epilepsi) som
utelukker avl, underkjennes avlsgodkjenningen. Hvis det oppdages arvelige sykdommer i et kull kan
hele kullet bli sperret for videre avl. Klubbens styre avgjør om foreldrene til kullet kan brukes til
videre avl.

§ 4 Avlsbetingelser
En tispe skal ikke brukes til avl før det andre leveår er omme og heller ikke etter at det 7. leveår er
omme (de avgjørende datoer er tispens fødselsdag og bedekking).
Hannhunder skal bare unntaksvis tillates brukt i avl etter at 10. leveår er omme.

§ 5 Avlsleders oppgave
– Drive informasjon og holdningsskapende arbeid for å oppnå avlsmålet §1.
– Gi informasjon og råd til oppdrettere og valpekjøpere.
– Føre viktige opplysninger om hundene (HD, arvelige sykdommer etc.).
– Godkjenne hunder til avl i henhold til klubbens avlsregler.
– Samarbeide med avlsledere i utenlandske raseklubber.
– Føre protokoll over avlsarbeidet.

§ 6 Avlsplan
Avlsleder lager hvert år etter avslutning av de ulike prøvene en liste over de hundene som har blitt
godkjent for avl. Oppdretterne melder inn tispen til parring innen 4 måneder før ventet løpetid.

§ 7 Bedekningsregler
For bedekningen gjelder følgende grunnleggende regler:
Eieren av tispen må melde sin ankomst hos hannhundens eier minst åtte dager før parring. Tispen må
være frisk og ikke være aggressiv. Det legges fram bevis for tispens avstamning. Før bedekningen
avtales godtgjørelsen mellom partene. Det anbefales å ta sprangavgift og betalt for hver levende valp
etter 10 uker. Avgiften er etter klubbens gjeldende satser.
Mottakelsen av og oppholdet til tispen er på eiers ansvar. Denne er også ansvarlig for enhver skade
hunden måtte ha stelt i stand under oppholdet. Etter fullendt bedekning skal hannhundens eier notere
sin hunds avstamming på bedekningsskjemaet og undertegne dette (registreringsskjema fra NKK).
Samme skjema skal brukes til registrering av valpene i NKK.
Dette skjemaet skal legges ved som vedlegg ved web-registrering eller sendes som post ved manuell
registrering.

§ 8 Innmelding og merking av kull
Når kullet er født skal oppdretteren umiddelbart informere avlsleder om fødselsdato, valpenes kjønn
og antall.

Valpene overleveres til sine nye eiere i alderen 8-10 uker. Når alle valpene er levert skal oppdretteren
fylle ut og underskrive de nødvendige skjemaer (melding om kull, avstamming og valpekjøpere) og
sende disse tilbake til avlsleder.

§ 9 Bokføringsregler
Alle valper i et kull får tildelt et navn som begynner med samme bokstav og har forbindelse med sitt
kennelnavn. Ethvert første kull hos en oppdretter skal ha bokstaven A som første bokstav. Senere kullfølger de neste bokstavene i alfabetet. Det er ikke tillatt for oppdretteren å bruke samme navn flere
ganger. Valpene skal registreres i NKK ved hjelp av registreringskjema som ble brukt for å
dokumentere bedekkingen.

§ 10 Salg og levering av Dachsbracker
Dachsbracker skal i regelen bare selges/leveres til medlemmer av klubben. Oppdretter må også påse at
valpene selges/leveres til jegere som akter å bruke hunden i jaktsammenheng. Oppdretterens ønsker
skal tas hensyn til. Spesielle ønsker skal innleveres allerede sammen med meldingen om at kullet er
født. Valpene skal leveres ferdig ID merket, registrert i NKK og godkjent veterinærattest. Oppdretter
skal bruke NKK sin kjøp og salgskontrakt. I kontrakten skal det kreves at hunden HD røntges innen 3.
leveår, og at hunden skal gjennomføre formbewertung etter fylte 15 måneder. Pris pr. valp er etter
klubbens gjeldende satser.

§ 11 Forseelser
Ved forseelser mot disse avlsbestemmelsene kan klubbens styre frata vedkommende
oppdrettstillatelsen. I spesielle tilfeller kan vedkommende miste sitt medlemskap i klubben.

§ 12 Gebyrer
Oppdretter plikter uoppfordret å innbetale avlsgebyr pr. valp etter klubbens gjeldende takst. Gebyret
betales senest innen 30 dager etter levering